بزرگترین انجمن کشتی کج ایران   ایران یو افــ سی
محل تبلیغات شما wwepars
مشاهده RSS Feed

Đɍ.ɃȺĦɌȺMƗ

.:: نـقد و بــررسی » مـاندی نایت راء « به تـاریخ 16 مـِی 2016 ::.

به این مطلب امتیاز بدهید
.: بسـمه تــعالی :.

هـمین بـامداد امروز بــود که در Greensboro از کـارولیـنای شـمالی , شـوء هفتگی " مـاندی نـایت راء " برگزار شـد .
در این تــاپیک قصـد داریم تا اتفاقات و وقـایع شـوء رو مـورد بحث و نقـد قرار بـدیم .

فقط تــوجه داشـته باشین کـه در این تاپیک قـرار نیسـت خـود اتفاقات و رویـداد هارو بررسی کـنیم و تک تک بـگیم چـه اتفاقاتی در ریـنگ افتاد , فقط از زاویـه کـلی به رویداد هـا نگاه میـکنیم .

ایــن تــاپیک حـاوی اســپویـل اســت !AJ Styles Sets The Record Straight About The Club

بـله طبق مـعمولِ بـعد از پی پی وی " پـی بـک " شـاهد حضور اِی جـِی اسـتایلز در رینگــ بودیم و بـعد از آن هـم دیدیم که رومــن ریـنز وارد سـالـن شـد و به ریـنگــ امد و بـا اسـتایلز صـحبت کـردند و آخـرشم مـنجر بـه در گـیری بـین اونا شـد .

اســتایلز بـعد از وارد شـدن بـه سـالن شـروع به صـحبت کـردن دربـاره مسـابقه اش بـا ریـنز در پی پی وی آیـنده یعنی " اکــستریم رولز " کـرد .

ایـن مسـابقه در مـاندی نـایت راء فــردای پـی بـَک ثـبت شـد , هـمین مسابقه " رومــن ریــنز Vs. اِی جـِی اســتایلز " , و تقــریباً این دو در تــمام شـوء هـای بـعد از پی بـک حضور داشــتند البته بـه همراه دوسـتانشـون :

دِ اوســوز که در کـنار رومـن رینز بـودند و مـانع حـملات دِ کـلـاب به رومـن ریـنز میشـدند . هـر چـند ایـن مسـئله در تـمام شوء ها رخ میـداد ولی برعـکس اصلاً کسـل کـننده نبـود و هـمواره مورد اسـتقبال قـرار میـگرفت .

در ایـن شـوء هم در آغاز شـوء ریـنز با یـک ضـربه بـه اسـتایلز این قسـمت رو به پایان رسـوند و اسـتایلز با کـارل و لـوکــ گالز سـالن رو تـرک کـردند .Sami Zayn Vs. Cesaro

میـرسیم به بـخش مربوط بـه تایــتل IC , هـر چـند در PayBack دِمـیز به طور نـامنصفانـه ای تـایتل خـودشو حفظ کـرد اما فـعلـاً بـاید در مقـابل سـزارو ایسـتادگی کـند . اما ایـندفعه سـمی زیـن و کـوین اونــز هم هـستند .

تقـریباً در تـمام شـوء های بـعد از PayBack ما شـاهد مسـابقاتی بـین کـوین اونـز , سـمی زیـن , سـزارو , دِمــیز بـوده ایـم حالا چه به صـورت تــگ تیـم چه به صـورت سـینگل !

اما در اکثـرشـون مسـابقات بـدون نــتیجه مـانده یـا با DQ به پـایان رسـیده است و دلیلشـم دخـالت دیـگر اسـتاران است بـرای مـثال دخـالت زیـن در مسابقه اونــز و سـزارو یا ,,,

در ایـن شـوء هم این مسـابقه شـروع خـوبی رو داشت اما بی پـایان مـاند و کـوین اونــز و دِمـیز مـانع ادامه مسـابقه شـدن ولی این بـار فرق داشت , حـالا شـین مـکمن و اسـتفنی وارد میشـن و میـگن کـه ایـن مسابقه رو بیـخیال شـین

و سـریعاً یه مسابقه تــگ تـیم درست کنین این بـار " Kevin Owens and Sami Zayn vs. The Miz and Cesaro " کـه بـاعث خشـم استاران شـد ولی مسـابقه سـر گرفت و البته اســتفنی گفـت که اگـر اونـز به سـمی حـمله کـند از

پی پی وی اکــستریم رولز خـبری نیست و یـکشنبه شـب نمـیتونه تو مسـابقه شـرکت کـنه .

حـالا شـاهد همین مسـابقه هسـتیم و سـزارو و کـوین در ریـنگ هســتند , مسـابقه ای مـعمولی ولی خـاص کـه در نـهایت با پیـروزی سـمی زین و اونــز به پـایان رسـید .The Shining Stars Vs. Scott Jackson & Brian Kennedy

قســمتــی مـعمولی از شـوء ولی جـذاب , بـالاخـره شـاهد ری دیــبـوت اپـیکو و پـریمو بـودیم و همچنین اولیـن مسابقشـون بعد از ری دیــبوت که تـونسـتن از مسابقشــون موفق بـیرون بیـان .

هر چـند جز اسـتاران درجه 2 3 حسـاب میشـن امـا مورد تشـویق هواداران قـرار گرفتند .

این بـخش هـم به سـرعت گــذشت و رسـیدیم بـه بـخش جــذاب شــوء یـعنی جـایی کـه دیــن آمبـروز , جـریکو رو چـلنج میـکنه .Dean Ambrose Challenges Chris Jericho To An Asylum Match At Extreme Rules

بـخش جـذاب شـوء , هـمه گـمان میـکردند کـه فیـود بیـن جریکو و آمبـروز دیگه بـعد از شـکست آمبـروز در PayBack تـموم بشـه ولی دیدیم که این چنین نـبود و

همچـنان این دو به درگیری شـون در شـوء های بعدی ادامه دادن ولی مسـابقه ای بـراشـون در PPV بـعدی ثـبت نـشده بـود ولی الان هـمه چی فـرق کـرد .

آمبـروز وارد سـالن شـد و به ریـنگ رفت و شـروع کـرد به صحبت دربـاره جـریکو و کـت با ارزشــش و ... تا ایـنکه جـریکو هم وارد شـد و شـروع کردن به کـل کـل به یکدیگر که حالا مـیرسیم به بخش جـذابشـون

یعنی زمانی کـه قفـس پـاییـن مـیاد و میبینیم کـه آمـبروز از جـریکو درخواست مسـابقه برای اکـستریم رولز میکـنه اونم از نـوع Asylum Match کـه بـرای اولین بـار است بـه طور رسـمی در WWE برگزار میشـود .

و خـبر خـوشحال کنـنده تـر کـه مـارو به ایـن PPV امیدوار کـرد قـبول کـردن ایـن چلنج تـوسط جــریکو بـود . با ایـن مسابقه میشـه تقریباً به کـچ کارد اکســتریم رولز امیـدوار شـد .Becky Lynch Vs. Dana Brooke

حـالـا شـاهد اولیـن جضـور دیـ ـوا ها در ایـن شـوء هسـتیم و بـله مسـابقه ای زیـبا بیـن دانـا و بـکی سـر میـگیره .

دانـا از دیـ ـوا های بـا اسـتعداد جـدید هسـت که هفـته قـبل در اســمکـدَون تـونست بـکی رو شـکست بـده و در ایـن مسابقه هــم با زیـرکیِ خـاص خود پیروز مسابقه شـد و البته نـمیشه مـنکر با اسـتعداد بـودن ایـن دیـ ـوا شـد .

متاسفانه بــکی لیــنچ هـم فـعلـاً نـقش زک رایـدر رو داره و معـمولاً هر دیـ ـوایی نیاز به پیروزی داشتـه بـاشه حـریفشــو بـکی لیــنچ قرار میـدن .Goldust & R-Truth Vs. Fandango & Tyler Breeze

و اما میرســیم به مــزخرف تـرین قسـمت ایـن شـوء و شـوء های اخـیر , مسابقه ای کـه صرفاً جـهت پر کـردن وقت شــوء بـود . اسـتوری بـی هـدف و صرفاً جـهت سـرگرمـی .

در شـوء های اخـیر همواره شـاهد حضور فـاندانـگو و تــلیور بـریز و گـلداست و آر تـروث بـوده ایــم که به طور تـگ تیم در مقـابل هـم قرار میـگرفتند .

این مسابقه نه تــنها جـذابیتی نـداشت , طرفداری هـم نـداشت و WWE این مسابقات رو فقط بـرای پر کـردن وقت تــعیین شـده برای شـوء برنامه ریـزی کرده است .The New Day Go Back On Time

بـعد از تــورنــمنت تـگ تــیم هـا بـرای تـایتل تـگ تیم و چـلنج تـیم نـیو دِی دیدیم کـه در فـینال ایـن تورنمــنت گـروه The Vaudevillains تــونستـند Enzo و Big Cass رو شـکست بـدند آن هم در PPV پـی بک و فرصت ایـنو پیدا کـردن که

مسـابقه ای سـر تـایتل تــگ تیم با نـیو دِی در پی پی وی اکـستریم رولز داشته بـاشن .

بـعد از پی پی وی PayBack ما هـمواره شـاهد درگیری های این دو گروه در شـوء ها بـوده ایم و ایـن هـم یکیش .

فـان بـازی هـای دِ نـیو دِی در شـوء باعث جـذابیت این بـخش شـدند و سـفر به گـذشته با دسـتگاه زمـان نـیز شـوء را زیـبا تر کـرده بـود که شـاهد حـمله The Vaudevillains به گروه نیـو دِی بـودیم که اتفاقاً از جـهاتی باز هم به زیبایی

این بخش اضافه کـرد و ما شـاهد مسابقه این دو گروه در دوشـنبه بـامداد هفته بـعد خـواهیم بـود .The Usos Vs. Luke Gallows and Karl Anderson

حـالا میـرسیم به مـهم تـرین بـخش شـوء یـعنی مسـابقه دِ اوسـوز و کـارل اندرسـون و لـوک گـالز !

از پی پی وی PayBack به ایــنور در تـمام شـوء ها داشـتیم مسابقه ایـن دو گـروه را و همچنین دخـالت دوسـتانـشان یـعنی اسـتایلز و ریـنز .

در ایـن شـوء هم طبق مـعمول مسـابقه به هـمراه دخـالت ریـنز و اســتایلز شـد و در نـهایت هـم با پیــروزی دِ اوســوز به پـایان رسـید ولی این آخر راه نبـود و بعد از مسـابقه هـم ما شـاهد ضربـات با صـندلی بـودیم که در آخر هـم

اسـتایلز بـا ضـربات صـنـدلی به ریـنز این بـخش رو بـه پـایان رسـوند .Natalya and Charlotte Collide During a Tense WWE Women's Championship Contract Signing

حـالا مـیرسـیم به بـخش پـایانی شـوء یـعنی امـضای مسـابقه نـاتـالیـا و شـارلـوت بـر سـر تـایتل زنـان .

امـا با یـک فرق کـه در ایـن قسـمت اســتفنی و شـین مـکمن هم حضور داشـتند و شروطی بـرای مسـابقه گذاشته شـد .

هـمین شرط گذاشته شـده میتونه نشـانه ای بـاشه بـرای پـایان دوره قـهرمانی شـارلوت چـون دقیقاً دلیل قهرمانی هـنوز شـارلوت عـدم وجود ایـن شرط در مسابقات گـذشـتش بـود .

بله ایـن شرط حضـور نـداشتن هـال اف فـیمر کـمپانی یـعنی ریک فـلیر در کـنار شـارلوت است و فـلیر نبـاید در سـالن یـعنی در کـناره ریـنگ شـارلوت را هـمراهی کـند .

اگر در اکـستریم رولز به هر نـحوی ریک فـلیر کنار شـارلوت حضور پیـدا کـند , تـایتل به نـاتالیـا اهدا میشـود .

این قـسمت نیز مورد پســند هواداران قـرار گرفت و البــته سـیلی خـوردن فـلیر از اســتفنی نـیز این قسمت را جـالب تر کـرد .

و ایـنگونه مـاندی نـایت راء ایـن هفته هم به پایان رسـید .


نــویســنده : Вαңгαмi


نـظر شــما چــیست ؟!
نقـدتـان از ایـن شـوء چـیست ؟!
نـظرتـان دربـاره مچ کـارد نـهایی اکــستریم رولز چـیست ؟

با تــشکر

Submit ".:: نـقد و بــررسی » مـاندی نایت راء « به تـاریخ 16 مـِی 2016 ::." to گوگل - Google Submit ".:: نـقد و بــررسی » مـاندی نایت راء « به تـاریخ 16 مـِی 2016 ::." to Live Submit ".:: نـقد و بــررسی » مـاندی نایت راء « به تـاریخ 16 مـِی 2016 ::." to یاهو - Yahoo Submit ".:: نـقد و بــررسی » مـاندی نایت راء « به تـاریخ 16 مـِی 2016 ::." to Facebook Submit ".:: نـقد و بــررسی » مـاندی نایت راء « به تـاریخ 16 مـِی 2016 ::." to Twitter

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

© تمامی حقوق برای ایران دبلیو دبلیو ای محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد